Aktiv mot brand

För Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Aktiv mot brand

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har på regeringens uppdrag arbetat fram en strategi för privatpersoners skydd mot bränder i bostäder. I den strategin ingår en vision om att ”ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand”. Jerhammar & Co kommunikationsbyrå fick uppdraget att arbeta fram en kommunikationsstrategi, PR-strategi och aktivitetsplan för kommunikationsuppdraget.

Målsättning

Syftet med kommunikationsuppdraget var att utveckla, planlägga, genomföra samt utvärdera ett kommunikationsstrategiskt koncept som ökar kännedomen om de vanligaste brandriskerna, vikten av fungerande brandskyddsutrustning och hur man agerar vid brand. De beteenderelaterade målen var att öka medvetenheten om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand samt att antalet fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder skulle öka. Strategins övergripande mål är att minska antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö med minst en tredjedel fram till år 2020. Aktiv mot brand är en kunskapshöjande kampanj där människor lär sig om de vanligaste brandriskerna, vikten av fungerande brandskyddsutrustning och att agera rätt om branden ändå bryter ut.

Målgrupp

Kampanjen Aktiv mot brand är avgränsad till att arbeta med bostadsbränder. Målet är att antalet bostadsbränder ska minska och att antalet skadade och omkomna i bränder ska minska. De nationella aktiviteterna riktar sig främst till målgruppen 18–29 år, unga människor som får nya ansvarsområden i och med ett första eget boende. Övriga målgrupper är äldre och personer som går utbildningen svenska för invandrare, SFI.

Kampanjen riktar sig till en bred allmänhet, med tre prioriterade målgrupper:

• Studerande på SFI-utbildning
• Seniorer
• Unga som nyligen har flyttat hemifrån

Lösning

Leveransen bestod av kommunikationsstrategi, PR-strategi och aktivitetsplan till att börja med. Därefter levererades material till aktiviteterna med bland annat två informationsfilmer med Anders Öfvergård (Arga Snickarn) i format för Youtube, TV4-reklam och butiks-TV. Rekryteringsfilm för att rekrytera fler informatörer till kampanjen i format för Youtube, symbol, grafisk manual, kampanjmanual, webbstruktur för www.msb.se/aktivmotbrand samt copywriting, banners till hemsidor, annons- och affischmallar för olika målgrupper med färdiga budskap och bilder, Powerpointpresentationer, rollups, busskyltar, notisblock, broschyren Koll på brand i språkversioner, butiksskyltmaterial, Facebook-annonser, Facebooksida med tab för Aktiv mot brand innehållande filmerna och ett quiz.

Resultat

• Film med Arga Snickarn blir en klickmagnet 250 000 klick på 14 dgr

Högsta obs-värde samt ”likability” på SF-bio

• Flashmob visas 85 000 gånger på YouTube (14 dgr)

• Räckvidd på FB 1 miljon människor

• Antalet gilla-markeringar på Facebooksidan ökade 50 procent

• Vi fick över 60 artiklar i riks-, lokal- och vertikalmedier

Fler uppdrag

Varumärke

Norrköpings Hamn

Kampanj

Peppar peppar

Webb

Digital årsredovisning

Kampanj

Bråvalla festival

Produktion

Stora hamndagen

Varumärke

Grafisk profil

Ladda fler