Peppar peppar

För Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Internationella äldredagen

Kampanjen Peppar peppar uppmärksammar äldres säkerhet. Byrån fick i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ta fram material och tips på aktiviteter som kan genomföras i samband med på den internationella äldredagen den 1 oktober.

Målsättning

FN har utropat 1 oktober som internationell äldredag. I samband med det vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmärksamma dagen ytterligare genom att bjuda in kommuner, landsting och frivilligorganisationer till en kampanjdag för seniorers säkerhet. Äldre är överrepresenterade i nästan alla typer av olyckor. Kampanjens målsättning var att i samband med internationella äldredagen synliggöra hur äldre med enkla medel kan öka säkerheten i sin vardag och minska risken för skador och olyckor.

Målgrupp

Eftersom strategin byggde på lokalt genomförande ute i Sveriges kommuner fanns behovet av att kommunicera flera budskap mot ett antal målgrupper. Förutom huvudmålgruppen äldre och deras anhöriga behövde vi kommunicera själva informationsinsatsen och dess upplägg mot nätverk och partners. Utöver dessa målgrupper var riks-, vertikal- och lokalmedier viktiga målgrupper för att skapa uppmärksamhet kring ämnet i allmänhet och kampanjdagen i synnerhet. En fokusgrupp med 28 seniora personer utgjorde plattform för kampanjanslaget.

Lösning

Peppar peppar gjordes till en landsomfattande kampanjdag för äldre människors säkerhet under budskapet: Lev livet! Friskare – säkrare – längre. Frågor som rör kost, motion och säkerhet fokuserades. Tv-personligheten Sydney Onayemi (känd från SVT:s ”Kan du slå en pensionär”) engageras som “affischnamn” i kampanjen. MSB hade en uttalad önskan om att nå påverkansgrupperna vuxna med äldre anhöriga och göra dem till vidareinformatörer varför en del i kampanjen lanserades som ett interaktivt test för äldre - Seniorkollen.

Resultat

Kampanjen “Peppar peppar En dag för seniorers säkerhet” genomfördes tillsammans med kommuner förvaltningar, landsting, myndigheter, pensionärsorganisationer och frivilligorganisationer runt om i hela Sverige. Hundratals lokala aktiviteter i kommunerna runt om i hela landet bidrog till ett ökat fokus på att synliggöra risker i vardagen och åtgärder för att förebygga olyckor och skador.

Testa dig själv här!

Fler uppdrag

Varumärke

Norrköpings Hamn

Webb

Digital årsredovisning

Kampanj

Bråvalla festival

Produktion

Stora hamndagen

Varumärke

Grafisk profil

Kampanj

Aktiv mot brand

Ladda fler